Celem projektu „Lokalny Animator Sportu”, jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, powszechnych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Główne cele projektu
  • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
  • Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
  • Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców.
  • Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
  • Aktywizacja lokalnych struktur samorządu i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.
Operator projektu

Program Lokalny Animator Sportu jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Fundacja została założona w roku 1991 i jest organem Skarbu Państwa.

Misją Fundacji jest działanie na rzecz powszechnej dostępności mieszkańców Polski do kultury fizycznej, poprzez tworzenie warunków dla aktywności mieszkańców niezależnie od wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności oraz płci i zainteresowań.

W masowym udziale ludności w różnych formach kultury fizycznej widzimy najlepszy sposób na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym oraz wzrost potencjału produkcyjnego i obronnego naszego kraju.

Jako operator programów sportu powszechnego, dbamy, by przeznaczane na ten cel środki publiczne były używane jak najbardziej efektywnie i w zgodzie z założeniami naszej misji.

Operator: Fundacja rozwoju kultury fizycznej  MSiT   Sponsorzy projektu: Lotos    PGNIG

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast