Miło nam poinformować, że nasz projekt  “Wiśniowsko Godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” został dofinansowany w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”  Narodowego Centrum Kultury.Jest to kontynuacja projektu „Wiśniowsko godka”  z 2017 roku.

W ramach programu złożono 144 wnioski. Wyłoniono 28 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Celem strategicznym programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018 jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Projekt „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” otrzymał 81,20 pkt tym samym 6 miejsce na liście, a kwota dotacji wynosi 37 000,00 zł.
Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony o brakujące hasła. Na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian. Całość, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiółków gminy. Materiał posłuży do przygotowania warsztatów, podczas których uczniowie szkół podstawowych zostaną zapoznani ze słownikiem i mapami i nauczą się z nich korzystać. Egzemplarze słownika zostaną przekazane do bibliotek szkolnych. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności gminy możliwa będzie aktywizacja lokalnego środowiska, rozwijanie kompetencji językowych i świadomości lokalnej. Publikacja i mapy będą podsumowaniem trwającej dwa lata pracy zespołu, a przede wszystkim niezwykle cennym, kompletnym i trwałym źródłem informacji dla mieszkańców gminy oraz dialektologów i etnografów.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast