Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wiśniowej z dnia 01.10.2015r.

REGULAMIN
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA PROGU STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 1. Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, opłacane w całości lub części ze środków publicznych.
 1. Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z : – przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia. 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.); – przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej Pzp;

§ 1
Szacowanie wartości zamówienia

 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty  30000 euro (ustalona zgodnie z przepisami art. 32 i 35 Pzp), mają być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem.
 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami art. 32-35 ustawy Pzp

 

§ 2.
Progi udzielania zamówień

 1. Ramowe procedury udzielania zamówień uregulowano w następującym układzie:
  1) zamówienia o wartości poniżej 2 000 euro,
  2) zamówienia o wartości od 2 000 do 15 000 euro,
  3) zamówienia o wartości przekraczającej 15 000 do 30 000 euro
 1. Do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 2 000 euro, nie stosuje się procedury określonej w niniejszym regulaminie.
 2. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości zastosowania procedur jak dla zamówień opisanych w § 4 i 5.

 

§ 3.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury

 1. Procedury udzielenia zamówienia publicznego, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 3 mogą przeprowadzać:
  1) Pracownik merytoryczny GOKIS Wiśniowa,
  2) Zespół roboczy wyznaczony przez Dyrektora Zamawiającego GOKIS Wiśniowa
 1. Zamawiający odpowiada za gospodarność i celowość realizacji zamówienia,
 2. Zamawiający sprawuje nadzór nad realizacją zamówienia przez wykonawcę.

 

§ 4.
Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia od 2 000 do 15 000 euro

 1. Obowiązkiem Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 regulaminu, jest dopilnowanie, by było ono zrealizowane zgodnie z przepisem art. 44 ustawy o finansach publicznych.
 1. Zamawiający odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, kwalifikuje oraz przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Procedurę udzielenia zamówienia przeprowadza się telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie lub poprzez portale www, przegląd cen, zapraszając do składania ofert co najmniej 2 wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia lub drukując oferty z portalu www; dopuszczalne są wszystkie formy jednocześnie.
 1. Z przeprowadzonego rozpoznania rynku sporządza się notatkę zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 1. Zamówienia udziela się wykonawcy, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia założonych kryteriów oceny.;
 1. Udzielenie zamówienia zatwierdza: Dyrektor GOKiS Wiśniowa
 1. Zamówienie udziela się:
  a) na dostawy i usługi w formie pisemnej za pomocą formularza zamówienia lub umowy,
  b) na roboty budowlane w formie pisemnej umowy.

 2. Przed podpisaniem umowy lub zaakceptowaniu zlecenia przez Dyrektor GOKiS należy uprzednio uzyskać kontrasygnatę gł. Księgowej GOKiS Wiśniowa.

§ 5.
Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 15 000 do 30 000 euro

 1. Obowiązkiem Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 regulaminu, jest dopilnowanie, by było ono zrealizowane zgodnie z przepisem art. 44 ustawy o finansach publicznych.
 1. Zamawiający odpowiedzialny za realizację zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, kwalifikuje oraz przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Procedurę udzielenia zamówienia przeprowadza się za pomocą formularza zapytania ofertowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór  najkorzystniejszej oferty (co najmniej 3 wykonawców), lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa, dopuszczalne są wszystkie formy jednocześnie.
 1. Po otwarciu ofert od wykonawców Zamawiający jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 1. Zamówienia udziela się wykonawcy, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia założonych kryteriów oceny.
 1. Udzielenie zamówienia zatwierdza: Dyrektor GOKiS Wiśniowa.
 1. Zamówienia udziela się pisemnie za pomocą umowy określającej warunki realizacji zamówienia.
 1. Przed podpisaniem umowy przez Dyrektora GOKiS Wiśniowa należy uprzednio uzyskać kontrasygnatę gł. Księgowej GOKiS Wiśniowa.

 

§ 6.
Przypadki szczególne

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej, nadzwyczajnej, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z przyczyn gospodarczych zachodzi pilna potrzeba natychmiastowego udzielenia zamówienia publicznego w trybie awaryjnym wymagającym niezwłocznego działania, udziela się zamówienia z pominięciem postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Fakt udzielenia zamówienia w sytuacjach opisanych powyżej zostaje potwierdzony przez Zamawiającego odpowiednim opisem na fakturze lub rachunku przedstawionym przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia.

 3. Poza postanowieniami niniejszego regulaminu można udzielić zamówień, które ze względu na szczególne potrzeby zamawiającego mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, lub mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze albo z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

§ 7.
Nadzorowanie zamówień

 1. Pracownik – koordynator d/s zamówień publicznych zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania i nadzorowania realizacji planu zamówień oraz dba, aby nie zostały naruszone przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamówienia lub umowy, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 i 3 podlegają wpisowi do rejestru zamówień, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, prowadzonego przez koordynatora ds. zamówień publicznych, który jest również odpowiedzialny za przechowywanie oraz archiwizację dokumentacji.

 

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

 2. Udzielając zamówień np.: na prowadzenie zajęć w zespołach i sekcjach, koordynacje pracy zespołów Dyrektor GOKiS może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania powyższych zadań w celu zapewnienia ciągłości zadań przez dotychczasowych choreografów, instruktorów czy kierowników zespołów.
 1. W uzasadnionych przypadkach udzielając zamówień o specjalistycznym charakterze ograniczonej potencjalnej liczbie wykonawców Dyrektor GOKiS może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania powyższych zasad udokumentowanych stosowna notatką.
Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast