Projekt pt. ,,Głęboka termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej” w dniu 31.08.2016 r. uzyskano decyzję Starosty Myślenickiego nr 781/2016 dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielono pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę parteru i budowę wewnętrznej kotłowni gazowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej wraz z budową zewnętrznego podziemnego zbiornika gazu oraz przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. uzyskano zgodę od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 5 oraz § 226 ust. 1 w związku z 21271 cyt. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt. EKSPERTYZA TECHNICZNA” w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych dotycząca poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej przy rozbudowie Sali Widowiskowej wraz z zapleczem na parterze oraz kondygnacji podziemnej istniejącego dwukondygnacyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sporty w Wiśniowej 320”

– został wykonany projekt architektoniczo – budowlany Domu Kultury na potrzeby procesu aplikacyjnego projektu pt. ,,Głęboka termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej”

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast