Powstały podczas zeszłorocznej edycji projektu słownik gwary Gminy Wiśniowa zostanie uzupełniony

o brakujące hasła. na podstawie zebranych materiałów powstaną artykuły dotyczące tradycji najważniejszych dla tożsamości regionalnej i językowej wiśniowian. Całoś, słownik, charakterystyka gwary, transkrypcje i artykuły, złoży się na unikatową publikację. Opracowane zostaną mapy prezentujące nazwy przysiółków gminy. Materiał posłuży do przygotowania warsztatów podczas których uczniowie szkół podstawowych zostaną zapoznani ze słownikiem i mapami i nauczą się z nich korzystać. Egzemplarze słownika zostaną przekazane do bibliotek szkolnych. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności gminy możliwa będzie aktywizacja lokalnego środowiska, rozwijanie kompetencji językowych i świadomości lokalnej.

Zmniejsz/powiększ litery
Kontrast